Politika akosti

Záväzok manažmentu

Vedenie spoločnosti plne podporuje vyhlásenú politiku integrovaného systému manažmentu. Pre jej naplnenie sa zaväzuje túto politiku dodržiavať, jej dodržiavanie vyžadovať od všetkých zamestnancov aj obchodných partnerov spoločnosti. Vedenie spoločnosti tiež vytvorí potrebné materiálne, personálne, technické a finančné zdroje a zaväzuje sa neustále zlepšovať a udržiavať stanovené zásady vo všetkých oblastiach integrovaného systému manažmentu.

Pre dosiahnutie týchto výsledkov sa vedenie spoločnosti zaviazalo k plneniu nasledovných princípov:

 • Berieme do úvahy princípy kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti informácií pri všetkých obchodných rozhodnutiach, projektoch i cieľoch v súlade s najvyššími etickými hodnotami.
 • Sústavne a kvalifikovane vyhľadávame, hodnotíme a minimalizujeme možné riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a následne o nich informujeme našich zamestnancov aj zainteresované strany.
 • Do integrovaného systému manažmentu sú zahrnuté všetky subjekty, s ktorými spoločnosť spolupracuje, vrátane dodávateľov, subdodávateľov, partnerských organizácií a verejnosti.
 • Zabezpečujeme dobré a bezpečné pracovné prostredie a podmienky a tým zlepšujeme riadenie a výkonnosť organizácie vo všetkých oblastiach integrovaného systému manažmentu.
 • Integrujeme a koordinujeme bezpečnostné aspekty vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti, ako súčasť zodpovednosti každého zamestnanca.
 • Spokojnosť našich zákazníkov pokladáme za hlavný ukazovateľ kvality našej práce.
 • Školíme a motivujeme svojich zamestnancov k zodpovednému správaniu, aby dodržali, čo sľúbili, sprostredkovali včas a vyvarovali sa rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti environmentu a rizík v oblasti informačnej bezpečnosti.
 • Stimulujeme k neustálemu zlepšovaniu všetkých činností spoločnosti efektívnejšie, presným vymedzením a meraním, neustálym preskúšaniami a zlepšovaním procesov vo všetkých oblastiach integrovaného systému manažmentu.
 • Vyhovujú všetkým zákonom a nariadením, sledujeme ich vývoj, vyhodnocujeme ich plnenie a preberáme sociálnu a etickú zodpovednosť v prostredí, v ktorom pracujeme.
 • Rozširujeme princípy nášho integrovaného systému manažmentu tiež smerom k našim subdodávateľom a dodávateľom a pravidelne ich sledujeme a hodnotíme.
 • Komunikujeme upřímně a čestně a spolupracujeme se všemi interními, stejně jako externími partnery.
 • Všetci spoločne sa podieľame na úspechu spoločnosti. Každý zamestnanec je preto zodpovedný za kvalitu svojej práce a tým za poskytovanie kvalitných služieb našim zákazníkom.
 • V usporiadanie týchto princípov budeme stále pokračovať, a to poskytovaním kvalitnejších služieb našim zákazníkom, ktoré rešpektujú potrebu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a informačnej bezpečnosti.

Manažment spoločnosti je zodpovedný za implementáciu tejto politiky tak, aby vyhovovala všetkým platným zákonom a vyhláškam v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a informačnej bezpečnosti..

Zásady tejto politiky sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti ARBOR SK, a.s.

V Bratislave dňa: 1. 1. 2014

 

Ing. Jan Štěpnička

predseda predstavenstva

 

Igor Rybár

výkonný riaditeľ