Telekomunikacie

Hlavné činnosti

 • Projektovanie stavieb, akvizičná a inžinierska činnosť.
 • Výstavba a servis sietí pre mobilných a fixných dátových operátorov.
 • Spolupráca a partnerstvo s dodávateľmi technológií a systémovými integrátormi.
 • Realizácia projektov a výstavba “na kľúč”.

Predmetné práce realizujeme pri výstavbách základňových stanic pre mobilných a dátových operátorov, pri realizácii rádioreléových spojov pre operátorov, alebo pre iného zákazníka. Súčasťou výstavby je aj dodávka akéhokoľvek materiálu, oceľových konštrukcií ako aj dodávka technológie podľa želania zákazníka.

 

Rádiová časť, legislativa a projekčná činnosť, realizácia stavby

 • Obhliadky lokalít a jednoduchý návrh technického riešenia.
 • Vybavenie legislatívy pre ODS, SP, územné konanie, kolaudáciu, vrátane získania potrebných súhlasov, vyjadrení, certifikátov.
 • Zabezpečenie pripojenia na elektrickú sieť a dodávky energie.
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku, schválenie príslušným ministerstvom.

 

Projekčná činnosť:

 • Návrh technického riešenia.
 • Projekt oceľových konštrukcií.
 • Projekt stavebnej časti.
 • Projekt energetickej prípojky.
 • Ostatné profesie podľa potreby.

 

Realizácia stavebnej a technologickej časti:

 • Zemné práce.
 • Elektrická prípojka.
 • Montáž oceľových konštrukcií.
 • Inštalácia vrátané kabeláže, antén.
 • Inštalácia a oživenie technológie.

 

Riešenia na kľúč:

Predmetné práce realizujeme pri výstavbách základňových staníc pre mobilných a dátových operátorov, pri realizácii rádioreléových spojov pre operátorov, alebo pre iného zákazníka. Súčasťou výstavbyje aj dodávka akéhokoľvek materiálu, oceľových konštrukcií ako aj dodávka technológie podľa želania zákazníka.

 Líniové optické a metalické vedenia, legislativa a projekčná činnosť, realizácia stavby

 • Obhliadky lokalít a jednoduchý návrh technického riešenia.
 • Vybavenie legislativy pre ODS, SP, územné konanie, kolaudáciu, vrátane získania potrebných súhlasov, vyjadrení, certiñkátov.
 • Vytýčenie inžinierskych sieti.

 

Projekčná činnosť:

 • Návrh technického riešenia.
 • Projekt stavebnej časti.
 • Ostatné profesie podľa potreby.

 

Realizácia stavebnej časti:

 • Výkopové práce.
 • Pokládka metalického kábla, optickej chráničky.
 • Zafúknutie optického kábla.
 • Ukončenie káblov, zváranie optických káblov a záverečné merania.
 • Geodetické zameranie líniovej stavby.

Súčasťou výstavby je aj dodávka optických a metalických káblov, akéhokoľvek materiálu, rozvádzačov podľa želania zákazníka.

 

Servisné služby:

V pripade potreby a záujmu zákazníka poskytujeme nepretržitý záručný a pozáručný servis 24 hodín denne a 7 dní v týždni s reakčnou dobou 2 hodiny – prijazd na miesto poruchy. Servis poskytujeme jednak na všetky nami dodané a inštalované technológie, ale aj na existujúce technológie, inštalované u zákazníka v minulosti. .Uvedené servisné služby podľa parametrov vyššie sme schopní poskytnúť v mieste a okolí sídla spoločnosti v Bratislave a pobočky v Žiline.